Maria Chruzander ny VD för Skandinaviska Gasprodukter

Lagom till bolagets 10-årsdag passar Skandinaviska Gasprodukter på att byta VD. Nuvarande VD Roland Andersson lämnar över rodret till sin dotter, Maria Chruzander. Genom generationsskiftet gör sig familjeföretaget redo för framtiden.

  • Det är få förunnat att få starta och driva ett bolag tillsammans med sin dotter på det sätt som vi har gjort. Nu har jag lärt Maria tillräckligt om gasbranschen för att kunna trappa ner och låta ungdomen ta över, säger Roland Andersson, avgående VD, med glimten i ögat.

Skandinaviska Gasprodukter grundades den 10 maj 2009, och var till en början ett sidoprojekt. Men framgångarna lät inte vänta på sig, och bolaget, som lovar kunderna ”Rätt gas, rätt service i rätt tid”, blev snabbt huvudverksamheten.

  • Vi märkte rätt snart att vi hade ett unikt erbjudande. Bland alla stora gasbolag kunde vi erbjuda nischade produkter, snabb service och en unik tillgänglighet, menar Maria Chruzander, tillträdande VD.

Framgångsreceptet har varit en mix av Roland Anderssons 40-åriga erfarenhet av branschen och Maria Chruzanders känsla för modernt affärsmannaskap.

  • Roland har lärt mig att alla sunda affärsrelationer grundar sig på att båda parter litar på det man har tagit i hand på. Jag har utvecklat vår tillgänglighet mot både kunder och leverantörer. Den kombinationen, trovärdigheten och tillgängligheten, har varit våra viktigaste verktyg, tillsammans med vårt produktutbud, förstås, menar Maria Chruzander.

Skandinaviska Gasprodukter har vuxit stadigt sedan starten för tio år sedan och kan redovisa både en ökad omsättning och ökat antal anställda. Det finns all anledning att se framåt med optimism och självförtroende.

  • Det har gått jättebra för oss, och vi är redo att ta nästa steg. Men vi gör det med ödmjukhet. Vi kan inte slappna av det minsta! Vi är ett familjeföretag, och vi – våra medarbetare, pappa och jag – lyckas tillsammans, säger Maria Chruzander.

Roland Andersson fyller i:

  • Maria har gjort ett fantastiskt jobb med att få alla att känna sig som medlemmar i familjen. Kunderna med, faktiskt. Jobbet har varit en stor del av mitt liv, och att kunna lämna över rodret till Maria värmer ett pappahjärta. Men, även om jag trappar ner nu, så kommer jag fortsätta vara en del av gasprodukter-familjen. Om jag får, avslutar Roland, med ännu en glimt i ögat.

Maria Chruzander new CEO at Skandinaviska Gasprodukter

Just in time for the company’s 10th anniversary, Skandinaviska Gasprodukter gets a new CEO. Current CEO Roland Andersson leaves the position for his daughter, Maria Chruzander. By making the generational change, the family business makes itself ready for the future.

  • There are few people who are blessed to start and run a company together with their daughter in the way we have done. I have taught Maria enough about the gas industry to be able to step down and let the youth take over, says Roland Andersson, departing CEO, with a twinkle in his eye.

Skandinaviska Gasprodukter was founded on May 10, 2009 and was initially a side project. But the successes were a fact, and the company, which promises customers ”The right gas, the right service at the right time”, quickly became the main business.

  • We soon noticed that we had something unique to offer the gas market. Among all major gas companies, we were able to offer niche products, fast service and a unique accessibility, says Maria Chruzander, incoming CEO.

The success recipe has been a mix of Roland Andersson’s 40-year experience in the industry and Maria Chruzander’s sense of modern business acumen.

  • Roland has taught me that all sound business relationships are based on that both parties fulfil, trust and respect what has been agreed on. I have developed our accessibility to both customers and suppliers. The combination, credibility and availability, has been our most important tool, together with our product range, of course, says Maria Chruzander.

Skandinaviska Gasprodukter has grown steadily since its inception ten years ago and can report both increased sales and an increase in the number of employees. There is every reason to look forward with optimism and self-confidence.

  • We have done very well, and now we’re ready to take the next step. But we do it with humility. We can’t and won’t relax at all! We are a family business, and we – our employees, dad and I – succeed together, says Maria Chruzander.

Roland Andersson completes:

  • Maria has done a fantastic job of making everyone feel like members of the family, customers too. The job has been a big part of my life and being able to hand over the responsibility to Maria warms a father’s heart. But even though I am stepping down now, I will continue to be part of the gas Gasprodukter family for a long time. If she lets me, Roland ends with another twinkle in the eye.